Jak wybrać nazwę dla sklepu internetowego?

Nazwa sklepu powinna być krótka, łatwa do zapamiętania, wymawiania i pisania. Powinna też wywoływać pozytywne skojarzenia, wyróżniać  się z tłumu, z łatwością zapadać w pamięć i być równie atrakcyjna za 10 czy 20 lat.  Tak w uproszczeniu można opisać najważniejsze cechy nazwy firmy czy produktu. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, prawda?

Wymyślenie nazwy dla sklepu online, to jedna z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć. I jedna z trudniejszych, bo też z wartości i siły dobrej nazwy zdaje sobie sprawę nawet przeciętny Kowalski. Przykładów na to, jaką siłę może posiadać nazwa nie musimy daleko szukać. Wystarczy przypomnieć sobie spór firmy Food Care z Dariuszem Michalczewskim o prawo do nazwy TIGER, który doskonale obrazuje fakt, że za dobrą nazwą idą duże pieniądze.

Oto 7 najważniejszych naszym zdaniem elementów, o których należy wiedzieć zanim zaczniesz pracować nad swoją nazwą:

1. W Internecie sprzedaje się inaczej.

Nazwa sklepu nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy mówimy o sprzedaży online. Wciąż jednym z najpopularniejszych (i najskuteczniejszych zarazem) narzędzi dotarcia do konsumentów jest wyszukiwarka Google. To właśnie tam konsumenci najczęściej szukają informacji, otrzymując tekstowe wyniki wyszukiwania. Zatem pierwszą informacją, jaką widzi potencjalny Klient jest nazwa sklepu i domena.  Zła nazwa z pewnością nie zachęci do kliknięcia i prawdopodobnie zginie w ogromie wyszukanych informacji.

W przypadku sklepu internetowego nazwa=domena, więc poza tym, że powinna być możliwie krótka i łatwa do zapamiętania nie powinna zawierać niepożądanych znaków. Ale co istotne, obecnie mamy możliwość używania polskich znaków, zatem warto zarejestrować również domenę z polskimi znakami diakrytycznymi, gdy dysponuje się jej odpowiednikiem bez tych znaków. Zyskiem w tym przypadku będzie dodatkowy ruch na stronie.

2. Krótko nie zawsze znaczy dobrze.

Statystycznie rzecz ujmując średnia długość nazwy 100 największych marek świata wynosi zaledwie 6,84 litery. To o tyle istotna informacja, że warto przyjąć ją jako punkt odniesienia i nie przesadzić w żadną stronę.  Wbrew pozorom akronimy i wszelkie przypadkowe zlepki 2-3 liter są niezwykle trudne do zapamiętania. I choć każdy z was potrafi bez zastanowienia wymienić przynajmniej 3 takie przykłady (UPC, UPS, ING, PKO BP) to warto uświadomić sobie, że za taką rozpoznawalnością marki stoi najczęściej ogromny budżet przeznaczony na jej promocję.

3. Nazwa powinna ‘coś’ znaczyć

Przy czym ‘coś’, nie znaczy wszystko. Nie oszukujmy się, nie da się w 6 literowym słowie zawrzeć informacji o tym , jak się nazywasz, w jakiej branży działasz, co i jak sprzedajesz. Jednak dość bezpiecznym rozwiązaniem jest połączenie nazwy sklepu z jego obszarem działania, gdzie nazwa zawie­ra infor­ma­cje na temat tego, czym zaj­muje się firma. Tak przemyślane nazwy budzą zaufanie, świadczą o ugruntowanej pozycji firmy i jej dobrej reputacji.

4. Nie bój się prostych rozwiązań.

Geneza wielu wartościowych nazw obrazuje, że nazwa nie musi być skomplikowana, a proces jej powstawania żmudny  i niezwykle kreatywny.  Firm, których nazwy odnoszą do tego czym się zajmują,  do nazwisk właścicieli (a nawet imion dzieci) lub też gdzie same nazwiska tworzą nazwę marki jest wiele. Przykładów można by mnożyć i mnożyć:

INGLOT, DR IRENA ERIS – od nazwisk właścicieli

SONY – od łacińskiego sonus, czyli dźwięk

IKEA –  Ingvar Kamprad (imię i nazwisko założyciela) połączono z Elmtaryd i Agunnaryd (miejscowość, w której dorastał, oraz nazwa gminy)

BAKOMA – od nazwisk założycieli i udziałowców: Barbary Komorowskiej oraz Edwarda Mazura.

Zatem proste rozwiązania- tak, ale  tylko takie, dzięki którym nie zginiemy wśród konkurencji. Kolejny Drutex, Metalbud czy Rafpol prawie niczym się od siebie nie różnią.

5. Baw się słowem.

Wiele słyn­nych marek wyko­rzys­tuje nazwy, które nie speł­ni­ają zdroworozsąd­kowych kry­ter­iów.

Chcę coś takiego, na co patrzysz i od razu myślisz sobie „muszę to mieć”. Coś jak… jabłko. (Apple)

Warto bawić się słowem, a inspiracji można szukać wszędzie. Mitologia, biologia, a nawet nauki ścisłe. Wypisz jak największą liczbę słów, które w jakikolwiek sposób kojarzą ci się z twoim biznesem. Nie bój się luźnych skojarzeń. Poproś o pomoc współpracowników. Na tym etapie nie ma złych skojarzeń, ważne jest aby stworzyć bogatą bazę takich słów. Najprawdopodobniej dość szybko skrócisz ową listę, do tych które najlepiej wpadają ci w ucho, a stąd już bliska droga do właściwej nazwy.

6. Diabeł tkwi w szczegółach.

Jak się okazuje, znaczenie ma nie tylko cały wyraz tworzący nazwę, ale również poszczególne głoski. Jedną z ważniejszych osób, która przyczyniła się do rozwoju teorii nazewnictwa jest włoski psycholingwista Fernando Dogana, według którego widząc i słysząc nieznane słowo wcale nie jest ono nieznane, gdyż niesie pewien ładunek emocjonalny wynikający z fonetycznej kompozycji. Nieznana z pozoru nazwa zostawia więc po sobie wrażenie – pozytywne lub negatywne. Upraszczając, nawet pojedyncze głoski mogą oddziaływać perswazyjnie na odbiorcę. Dla przykładu:

i, e – oznacza dynamizm, szybkość, lekkość

s, miękkie c, słabe f – motyw kobiecy

x – tajemniczość, niezwykłość, egzotyka

7. Wymogi prawne.

Opracowując nazwę  warto również sprawdzić czy twoja nazwa sklepu internetowego jest odpowiednio zabezpieczona pod kątem własności intelektualnej.  Tu pomocne są dwie instytucje: Urząd Patentowy lub WIPO.

Ochrona nazwy firmy przewidziana jest w kodeksie cywilnym na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych( art. 43 KC).

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

Art. 431

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Art. 432

§ 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 433

§ 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł
zaopatrzenia.

Art. 434

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Art. 435

§ 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

§ 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2
stosuje się odpowiednio.

Art. 436

Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

Art. 437

Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej.

Art. 438

§ 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.

§ 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Art. 439

§ 1. Firma nie może być zbyta.

§ 2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.

Art. 4310

Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia

Nazwa jest jednym z najważniejszych dóbr osobistych osób prawnych. Ochrona nazwy handlowej (firmy, nazwy używanej w działalności gospodarczej) wyraża się wyłączeniem od rejestracji znaków (oznaczeń), które naruszają prawa osobiste osób trzecich. Naruszenie prawa do firmy następuje zarówno wtedy, gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, jak również  wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający.

Dobra nazwa firmy odgrywa ogromną rolę w realizacji celów biznesowych. Warto jednak pamiętać, że dobra nazwa to też taka, z którą wy się identyfikujecie. Ty i twoi pracownicy będziecie używać jej w mowie i piśmie kilkadziesiąt razy dziennie, dobrze zatem aby i wam podobało się jej brzmienie.